1- Els nombres naturals

7- Iniciació a l'àlgebra. Equacions

2- Divisibilitat

8- Proporcionalitat

3- Fraccions

9- Sistema mètric decimal

4- Nombres decimals

10- Sistema sexagesimal

5- Estadística i probabilitat

11- Perímetres i àrees

6- Nombres enters