1- Els nombres enters

6- Proporcionalitat numèrica

2-Fraccions

7- Proporcionalitat geomètrica

3- Decimals

8- Teorema de Pitàgores. Àrea de figures planes

4- Equacions

9- Circumferència i cercle

5- Sistemes d'equacions

10- Àrea i volum de cossos geomètrics