1- Els nombres reals

7- Funcions

2- Potències i radicals

8- Estadística unidimensional

3- Polinomis i fraccions algebraiques

9- Estadística bidimensional

4- Equacions i inequacions

10- Combinatòria

5- Sistemes d'equacions i inequacions

11- Probabilitat

6- Trigonometria